Na akwenach wodnych w Trzebnicy 22 wrze?nia 2019 roku odby?y si? kolejne zawody z cyklu LZK ( Ligaza Zaprzyja?nionych Kó?). W podsumowaniu startów mo?emy pochwali? si?, ?e Ko?o nr 23 PZW Trzebnica zaj??o pierwsze miejsce.

Do tego zwyci?stwa przyczyni?y si? najlepsze wyniki m?odzie?y i kobiety, seniorzy, zajmuj?c trzecie miejsca, utrwalili pozycj? dru?ynow?.
Kategoria Senior, sektor A III miejsce zaj?? Sebastian Wawro, Sektor B III miejsce zaj?? Dariusz Borowy, Sektor C III miejsce zaj?? Mariusz Zmarz?y.
Do tego Juniorach Wojciech Miko?ajczak I miejsce, Bartosz Czekaj III miejsce, w Kategorii Kobiet I miejsce Dorota Komosa, III miejsce Katarzyna Kinstler-Korban.
Pozosta?a m?odzie? jak Maciej Wojtasik i Igor S?owik, nie mieli tyle ryb, by uplasowa? si? wysoko w stawce juniorów. Walczyli dzielnie i starali si? jak najlepiej rozegra? swój czas na zawodach.

Dla wszystkich brawa i gratulacje.