W m?odzie?owych ogólnopolskich zawodach sp?awikowych Memoriale Stanis?awa Wolickiego na Kanale ?era?skim wzi??a udzia? pi?tka m?odych zawodników z Gozdawa Team wraz z trenerem Rafal Gozdawa.

Dla czwórki naszych zawodników to pierwszy start na tego typu zawodach i to w Warszawie na Kanale ?era?skim. W U 14 startowali, Maciej Wojtasik i Bartosz Czekaj. W kategorii U16 startowa? Dirk Widawski, Andrzej Adamski i Bartosz Korban. Najlepszy wynik w zawodach, i podium zajo? Bartosz Korban, zajmuj?c drugie miejsce, w kategorii U-16. Pozosta?e wyniki w kategorii U14 s? naprawd? bardzo dobre.

Nale?y pami?ta?, ?e dla tych zawodników to pierwszy sezon startu i zapoznanie si? z ró?nymi akwenami. Ch?opaki z U-16 , mieli szanse zweryfikowa? swoje umiej?tno?ci po raz pierwszy z zawodnikami z ca?ej Polski. Rozmowa z trenerem i dyskusja nad b??dami , zapewne pomog? w kolejnych startach i poprawi? wyniki. Wielkie podzi?kowania za organizacje takich m?odzie?owych zawodów.

Podzi?kowanie dla rodziców i gratulacje dla zawodników.