W niedziele, 14 lipca 2019 roku, wzi?li?my udzia? w zawodach o Puchar Gmin, dawniej zawody Kuriera Gmin. Dru?yna w sk?adzie sze?ciu osób walczy?a w ?cinawie na odcinku rzeki Odra powy?ej i poni?ej portu.

Zaczn? od najm?odszych dwóch kadetów. Wystartowali w kategorii Junior, czyli z du?o bardziej starsz? m?odzie?? od siebie. Byli najm?odszymi.

Start, bez treningu, bez znajomo?ci wody, pe?ny spontan. Bartek i Maciej ?owili uklejki, p?o teczki, jazie i okonie. Bartek mia? wymiarowe okonie i jazia, Maciej g?ównie p?o teczki i ukleje, niestety niewymiarowe jazie i okonie sp?dza?y nam sen z powiek. Kasi Kinstle-Korban, walczy?a w kategorii kobiet, zaj??a w niej indywidualnie trzecie miejsce.

Kompletnie nowe do?wiadczenie i nowe umiej?tno?ci. Kategorie seniorów obstawia?o trzech zawodników. Sebastian Wawro indywidualnie zaj?? 2 miejsce, Bartosz Korban 3 miejsce, Rafa? Miko?ajczak 6 miejsce. Na tle innych dru?yn seniorów trójka si? bardzo wyró?nia?a, technik? po?owu i skuteczno?ci?, gdzie nurt rzeki ci?gn?? na 35g.

W podsumowaniu dru?ynowym zaj?li?my jako Team Trzebnica 3 miejsce, na cztery startuj?ce. Bez treningu, z marszu, zdobycie takiej lokaty, uznam za du?y sukces.

Co sprawia, ?e ta ekipa ma potencja? sportowy do walczenia na kolejnych zawodach.

Gratulacje! Podzi?kowania dla wszystkich.