Sklep Wędkarski Gozdawa

Shopping Cart:

szt. - 0,00 zł

Nie masz produktów w koszyku.

Suma: 0,00 zł

Echosonda ryb - Deeper Sonar Smart PRO+

Więcej widoków

Echosonda ryb - Deeper Sonar Smart PRO+

SKU: DP1H10S10

Oceń ten produkt jako pierwszy

Dostępność: Brak w magazynie

Normalna cena: 1 343,39 zł

Cena specjalna 671,70 zł


Zadzwoń tel: 690 909 949

Echosonda ryb - Deeper Sonar Smart PRO+


Szczegóły

Echosonda ryb - Deeper Sonar Smart PRO+

Deeper Smart Sonar PRO+


Bezprzewodowa echosonda Deeper Smart Sonar PRO+
jest najlepsz? echosond? w serii. Wykorzystuje po??czenie Wi-Fi,
aby przekaza? dok?adniejsze dane z sonaru do urz?dzenia mobilnego.
Deeper Smart Sonar PRO+ zawiera bardzo dok?adny wbudowany odbiornik GPS,
który umo?liwia urz?dzenie do tworzenia map batymetrycznych ?owi?c z brzegu lub z ?odzi.
To sprawia, ?e Deeper Smart Sonar Pro+ jest jedyn? dost?pn? echosondy, która pozwala
na dost?p do dok?adnych funkcji i ryby rozpoznawcze dane, które wcze?niej by?y dost?pne
tylko z drogimi urz?dzeniami w ?odziach w?dkarskich.

Jak dzia?a Deeper Smar Sonar PRO+

Deeper Smart Sonar PRO+ jest najlepszy ze swojej serii

Wbudowany odbiornik GPS

PRO+ zawiera bardzo dok?adny wbudowany odbiornik GPS, który umo?liwia urz?dzeniu zanotowa? miejsca ?owienia poprzez tworzenie map batymetrycznych, mapy zarysu dna podczas ?owienia z brzegu lub na wodzie.

Sprawd? ekstremaln? g??boko??

PRO+ sonduje g??boko?? od 0,5m do 80m co pozwala na w?dkowanie w wielu zbiornikach wód s?odkich o ró?nych rozmiarach. Bez ?adnych trudno?ci mo?ecie u?ywa? PRO+ w kanale lub stawie, w du?ym jeziorze lub nawet podczas brodzenia w strumieniu.

Rozszerzona Przejrzysto?? Wody

PRO+ jest zaopatrzony w wy?sz? rozdzielczo?? skanowania oraz szerokim zakresem dynamiki, który pozwala uchwyci? odpowiednio mniejsze jednostki podwodne i umo?liwia bardziej precyzyjne wykrywanie tych obiektów.

Technologia Wi-Fi

Wi-Fi zasi?g wynosi do 100 m i sprawia, ?e echosonda PRO+ ma najwi?kszy zasi?g w?ród echosond na rynku. Po??czenie Wi-Fi pozwala maksymalizowa? zarówno odleg?o?? mi?dzy PRO+ i urz?dzeniem u?ytkownika oraz dok?adno?? danych przesy?anych do urz?dzenia mobilnego.

 

Echosonda z GPS

 

Zaznacz miejsca bra? z ?atwo?ci? dzi?ki wewn?trznemu odbiorniku GPS i funkcji mapowania offline. PRO+ zawiera wysoko precyzyjny wewn?trzny odbiornik GPS, który umo?liwia mapowa? zarys dna i ?awice ryb poprzez tworzenie map batymetrycznych nawet podczas ?owienia z brzegu. To pozwala pozna? podwodne aspekty, które s? wa?ne dla optymalnego brania ryb. Mapowanie zarysu dna jest równie? dost?pne w trybie ?odzi .

 

Mapowanie Batymetryczne w Czasie Rzeczywistym

 

Funkcja Offline Maps u?atwia badanie wód, za pomoc? której mo?emy identyfikowa? zmiany g??boko?ci dzi?ki stopniowo zacienionych zmian koloru i ogólnej nawigacji. Wszystkie mapy batymetryczne mog? by? archiwizowane i dost?pne w ka?dej chwili w celu polepszenia efektywno?ci ?owienia, pozwalaj?c na tworzenie nieograniczonej ilo?ci informacji i rozwija? bardzo dok?adne mapy. W potrzebie jest mo?liwo?? ich u?ywa? do nawigacji siebie i swojej za?ogi przez akwen i nieznajome okolicy. Wszystkie mapy s? bezp?atne do pobrania przy u?yciu aplikacji Deeper.

 

Wbudowany punkt dost?pu Wi-Fi

 

Nie potrzebujecie po??czenia internetowego na swoim miejscu w?dkowania! Echosonda Deeper posiada wbudowany punkt dost?pu Wi-Fi, który umo?liwia po??czy? smartfon lub tablet z Deeper. Wszystko co musisz zrobi?, to w??czy? Wi-Fi w smartfonie i pod??czy? do punktu dost?powego Deeper. Mo?ecie pod??czy? si? do Deeper w dowolnym miejscu na ?wiecie, nawet w lasach deszczowych Amazonii.

Wa?ne Ostrze?enie:Je?eli do?wiadczacie krótszy zasi?g po??czenia z urz?dzeniem, wy??czcie dane komórkowe i / lub Wi-Fi Assist na smartfonie. Sygna? sieci komórkowych ani dane komórkowe nie s? wymagane przy u?yciu Deeper urz?dzenia.

 

Tryby Kolorów

 

Wybierz najlepiej pasuj?cy tryb koloru ekranu, odpowiadaj?cy porze i jasno?ci dnia. Ekran w trybie koloru klasycznego ma t?o odcienia szarego i zapewnia ca?? palet? innych kolorów w celu okre?lenia ogólnej aktywno?ci podwodnej. Kolory zielone wskazuj? obecno?? podwodnej ro?linno?ci, pomara?czowo-?ó?ta skala pokazuje ryby (bardziej intensywny ?ó?ty kolor - mocniejszy sygna? echosondy), ciemnobr?zowa-pomara?czowa skala odnosi si? do dna (bardziej intensywny pomara?czowy kolor - mocniejszy sygna? echosondy), niebieskie punkty na zewn?trz wskazuj? powierzchni? wody. Natomiast, tryb koloru Dzie? / Noc zawiera wzmocnion? palet? kolorów zaprojektowanych specjalnie w celu zwi?kszenia separacji docelowej i zmniejszenie podwodnych zak?óce?. Oba tryby Dzie? i Noc nie rozró?niaj? ro?linno?ci lub ryb. Te tryby podaj? odczyty na podstawie intensywno?ci sygna?ów sonarowych jak to jest typowe dla profesjonalnego wyposa?enia ?odzi.

 

Pozosta?e Znacz?ce W?a?ciwo?ci

 

PRO+ posiada wszystkie funkcje informacyjne wersji PRO - i wi?cej! Zobacz tylko to, czego potrzebujesz, dostosowuj?c swoj? czu?o?? urz?dzenia. Zmniejsz czu?o?? sonaru w m?tnej wodzie aby odfiltrowa? zak?ócenia obrazu i wybierz wysok? czu?o?? dla krystalicznie czystej wody, aby identyfikowa? nawet najmniejsze podwodne obiekty. Wa??cy zaledwie 100 g i mierz?cy 65 mm ?rednicy Deeper jest ma?ym urz?dzeniem, pasuj?cym do korzystania ze standardowymi w?dkami i ?y?kami. Rezultatem jest najwy?szej jako?ci dane echosondy dost?pne w jednym, kompaktowym urz?dzeniu bezprzewodowym.

Deeper Nagrody

 

Produkcja Deeper z powodzeniem zbiera wyró?nienia znacz?cych mi?dzynarodowych nagród i na pewno jest coraz bardziej przyznana w?ród ?wiatowych producentów najpopularniejszych echosond. Deeper pierwszy raz w historii jako gad?et w?dkarski wygra? nagrod? CES 2016 Best of Innovation Award w kategorii Bezprzewodowe Akcesoria. Najnowsze uznanie echosonda otrzyma?a od najwi?kszych targów sprz?tu w?dkarskiego w Azji China Fish 2016, gdzie Deeper Smart Sonar zosta? wybrany jako Najlepsze Elektroniczne Urz?dzenie do nowoczesnego w?dkarstwa. Deeper spó?ka robi du?e wra?enie na mi?dzynarodow? bran?? w?dkarsk?. Pierwsza na ?wiecie bezprzewodowa echosonda zosta?a uznana przez presti?owe nagrody na krajowych wystawach w Australii. Dodatkowo, inteligentna kulka pe?na rozwi?za? technologicznych zosta?a nazwana jako Wybór Redakcji przez czasopisma Fish Alaska, Anglers Mail i rosyjskiej wersji czasopisma PC Magazine.

Wybierz Deeper inteligentn? echosond?

 

Deeper Smart Fishfinder 3.0Deeper Smart Sonar PRODeeper Smart Sonar PRO+
Bezprzewodowe po??czenie Bluetooth Bezprzewodowe po??czenie Wi-Fi Bezprzewodowe po??czenie Wi-Fi
Zasi?g Bluetooth 40m Zasi?g Wi-Fi 100m Zasi?g Wi-Fi 100m
Cz?stotliwo?? od?wie?ania: do 7 od?wie?e? na sekund? Wysoka cz?stotliwo?? od?wie?ania: do 15 od?wie?e? na sekund? pozwala zarejestrowa? szybko poruszaj?ce si? obiekty Wysoka cz?stotliwo?? od?wie?ania: do 15 od?wie?e? na sekund? pozwala zarejestrowa? szybko poruszaj?ce si? obiekty
Rozdzielczo?? skanowania oddziela obiekty w odleg?o?ci do 0.25ft / 7,8 cm Wy?sza rozdzielczo?? skanowania oddziela obiekty o wielko?ci od 1.3 cm i pozwala uchwyci? mniejsze jednostki podwodne. Wy?sza rozdzielczo?? skanowania oddziela obiekty o wielko?ci od 1.3 cm i pozwala uchwyci? mniejsze jednostki podwodne.
Standartowy zakres dynamiczny 8x rozszerzony zakres dynamiczny umo?liwia dok?adniejsze wykrywanie obiektów podwodnych 8x rozszerzony zakres dynamiczny umo?liwia dok?adniejsze wykrywanie obiektów podwodnych
Mapowanie w trybie Boat mode Mapowanie w trybie Boat mode Mapowanie w trybie Onshore GPS Mode - pozwala mapowa? z brzegu lub na wodzie. Mapowanie w trybie Boat Mode równie? dost?pne.
Cykl ?adowania ?adowania baterii 2-3 miesi?cy Cykl ?adowania ?adowania baterii 6 miesi?cy Cykl ?adowania ?adowania baterii 6 miesi?cy

Informacje dodatkowe

SKU DP1H10S10
Producent Nie
Grupy produktów Nie
Zawiera podatek VAT TAK
Cena specjalna 1 088,32 zł

Napisz własną recenzję

You're reviewing: Echosonda ryb - Deeper Sonar Smart PRO+

Jak oceniasz ten produkt? *

  1 gwiazdka 2 gwiazdki 3 gwiazdki 4 gwiazdki 5 gwiazdek
Przydatno??
Jako??
Skuteczno??
Cena

Recenzje klientów

Tagi produktu

Użyj spacji aby rozdzielić tagi, apostrofów (') aby wpisać frazy.

Our Brand

Our Brand