Sklep Wędkarski Gozdawa

Shopping Cart:

szt. - 0,00 zł

Nie masz produktów w koszyku.

Suma: 0,00 zł

Regulamin sklepu

Wersja regulaminu do pobrania w formacie PDF [ pobierz ]

 

REGULAMIN ZAKUPÓW W SKLEPIE 
GOZDAWA GROUP Sp. z o.o. Sp.K.
sklep-wedkarski-gozdawa.pl1. STRONY TRANSAKCJI I PRZEDMIOT TRANSAKCJI
Sklep internetowy, dost?pny pod adresem sklep-wedkarski-gozdawa.pl sklep internetowy GOZDAWA prowadzony jest przez firm? Gozdawa Group Sp. z o.o. Spólka Komandytowa prowadz?c? dzia?alno?? gospodarcz? pod nazw? Gozdawa Group Sp. z o.o. Sp.K., zarejestrowan? w KRS pod numerem 0000661519, prowadzonej przez Krajowy Rejestr S?dowy.
Dane adresowe / kontaktowe:

Ku?niczysko, ul. Ku?nicza 17, 55-100 Trzebnica

NIP: 9151801122
VAT:PL9151801122

 

Zapytania i reklamacje mog? by? kierowane na adres sklep@sklep-wedkarski-gozdawa.pl lub pod numerem telefonu: +48 71 312 72 37 (op?ata wg. cennika w?a?ciwego operatora).

 1. Zamówienia mo?na sk?ada? przez 24/h za po?rednictwem strony sklep-wedkarski-gozdawa.pl, poprzez poczt? elektroniczn? sklep@sklep-wedkarski-gozdawa.pllub telefonicznie +48 071 312 72 37 w godzinach 10.00 - 18.00 od poniedzia?ku do pi?tku w sobot? od 10.00 – 14.00.

 2. Zamawiaj?c produkt maj? pa?stwo mo?liwo?? obejrzenia zakupionego przedmiotu w sklepie Gozdawa Group Sp. z o.o. Sp.K.

 3. Cena wszystkich widocznych na stronach sklepu internetowego sklep-wedkarski-gozdawa.pl produktów jest cen? brutto (zawiera podatek VAT), jest wyra?ona w z?otych polskich.

 4. Ceny widniej?ce na stronie internetowej sklepu sklep-wedkarski-gozdawa.pl, jak równie? opisy produktów stanowi? jedynie informacj? handlow?, a nie ofert? w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Charakter wi???cy - na potrzeby zawarcia konkretnej umowy - zyskuj? one dopiero z chwil? potwierdzenia przyj?cia zamówienia do realizacji przez Sprzedaj?cego.

 5. Cena podana przy ka?dym towarze jest obowi?zuj?ca do czasu wyczerpania zapasów magazynowych.

 6. Sprzedaj?cy o?wiadcza, ?e produkty sprzedawane za po?rednictwem sklepu internetowego sklep-wedkarski-gozdawa.pl s? oryginalne, fabrycznie nowe, obj?te gwarancj? producenta oraz posiadaj? wszelkie wymagane przez polskie prawo atesty.

 7. Sprzedaj?cy do?o?y wszelkich stara?, aby produkty widoczne w ofercie sklepu internetowego sklep-wedkarski-gozdawa.pl pokrywa?y si? z bie??cymi stanami magazynowymi Sprzedaj?cego. W przypadku niedost?pno?ci towaru obj?tego zamówieniem, Sprzedaj?cy niezw?ocznie zawiadomi o tym Kupuj?cego i w przypadku dokonania zap?aty ceny przez Kupuj?cego zwróci mu ca?? otrzyman? od niego sum? pieni??n?.

 8. W przypadku sprzeda?y promocyjnej oraz wyprzeda?y, na które przeznaczona jest ograniczona liczba towaru, realizacja zamówienia nast?powa? b?dzie wed?ug kolejno?ci wp?ywania potwierdzonych zamówie? na te towary, a? do wyczerpania zapasów obj?tych t? form? sprzeda?y.

 9. Dowód zakupu (faktura VAT lub paragon) jest do??czany do przesy?ki lub wysy?any do klienta poczt? w terminie do 7 dni.


2. TRANSAKCJA

 1. Zamówienia w sklepie internetowym sklep-wedkarski-gozdawa.pl mo?na dokonywa? poprzez:
  - stron? internetow? sklepu sklep-wedkarski-gozdawa.pl - poprzez wype?nienie formularza na stronach sklepu
  - telefonicznie - dzwoni?c pod numer
  +48 071 312 72 37 (ca?kowity koszt rozmowy jak za jeden impuls) od poniedzia?ku do pi?tku w godzinach 10-18 oraz w soboty w godzinach 10-14.

 2. Podczas dokonywania zamówienia Kupuj?cy jest zobowi?zany do podania prawid?owych danych osobowych: imienia i nazwiska, dok?adnego adresu zamieszkania, adresu email oraz telefonu kontaktowego.

 3. Po komunikacie elektronicznym o otrzymaniu zamówienia, przyj?cie zamówienia do realizacji zostanie potwierdzone przez Sprzedaj?cego drog? telefoniczn? lub elektroniczn?. Z chwil? potwierdzenia przyj?cia zamówienia do realizacji przez Sprzedaj?cego, umowa uwa?ana jest za zawart?.

 4. W przypadku odst?pienia od umowy nale?no?? zostanie przekazana na rachunek bankowy Kupuj?cego w terminie do 14 dni roboczych od daty powtórnego przyj?cia towaru przez Sprzedaj?cego.

 5. Sprzedaj?cy do?o?y wszelkich stara?, aby produkty widoczne w ofercie sklepu internetowego sklep-wedkarski-gozdawa.plpokrywa?y si? z bie??cymi stanami magazynowymi Sprzedaj?cego. W przypadku niedost?pno?ci towaru obj?tego zamówieniem, Sprzedaj?cy niezw?ocznie zawiadomi o tym Kupuj?cego i w przypadku dokonania zap?aty ceny przez Kupuj?cego zwróci mu ca?? otrzyman? od niego sum? pieni??n?.


3. P?ATNO??

 1. W sklepie sklep-wedkarski-gozdawa.pl istnieje mo?liwo?? p?atno?ci w nast?puj?cy sposób:

  Przelew na konto bankowe Sprzedaj?cego
  - przelewaj?c pieni?dze bezpo?rednio na Gozdawa Group Sp. z o.o. Sp.K., ul. Ku?nicza 17, 55-100 Trzebnica, PKO BP S.A. Nr rachunku 69102052970000150202038198, w tytule przelewu podaj?c nr zamówienia. W przypadku zamówienia drog? mailow? lub telefoniczn? 
  Kupuj?cy w tytule przelewu podaje nazw? produktu i jego nr referencyjny. Korzystaj?c z tej formy p?atno?ci Kupuj?cy nie ponosi ?adnych dodatkowych kosztów. Realizacja zamówienia rozpoczyna si? natychmiast po zawarciu umowy i uznaniu konta sklep-wedkarski-gozdawa.pl .

  P?atno?? za pobraniem - wybieraj?c t? metod? Kupuj?cy uiszcza op?at? za towar u kuriera, realizacji zamówienia rozpoczyna si? natychmiast po zawarciu umowy.

  P?atno?? gotówk? przy odbiorze - dotyczy zamówie? odbieranych w siedzibie Gozdawa Group Sp. z o.o. Sp.K. Ku?niczysko, ul. Ku?nicza 17, 55-100 Trzebnica, gdzie Kupuj?cy mo?e zap?aci? za zamówienie gotówk? lub kart? p?atnicz?, kredytow? w momencie odbioru towaru.

  Przelewy24.pl – Kupuj?cy mo?e ui?ci? op?at? korzystaj?c z gotowych formularzy przygotowanych przez serwis Przelewy24.pl Strona nale?y do firmy DialCom24 Sp. z o.o. Z siedzib? na ul. Kanclerska 15 60-327 Pozna?.

  ERATY – Kupuj?cy za po?rednictwem naszej strony mo?e zamówiony towar naby? w systemie ratalnym, realizowanym przez Santander Consumer Bank S.A. ul. Strzegomska 42c 53-611 Wroc?aw

 2. Za moment dokonania p?atno?ci uwa?a si? moment wp?ywu gotówki na konto Sprzedaj?cego (w przypadku p?atno?ci przelewem na konto Sprzedaj?cego) lub poinformowanie Sprzedaj?cego przez przelewy24.pl o finalnej akceptacji przelewu, wykonanego przez Kupuj?cego.

 3. Kupuj?cy jest zobowi?zany zap?aci? cen? ko?cow?, b?d?c? wynikow? ceny zakupu towarów powi?kszon? o koszty transportu.4. DOSTAWA

 1. Czas wysy?ki produktów jest oznaczony na stronach internetowych sklepu sklep-wedkarski-gozdawa.pl . Towary zosta?y podzielone na dwie grupy: towary z czasem wysy?ki do 24 godzin, towary wysy?ane do 7 dni. Sklep internetowy sklep-wedkarski-gozdawa.pl do?o?y wszelkich stara?, aby dostawa towaru nast?pi?a w czasie podanym w karcie produktu w sklepie internetowym. W przypadku niemo?liwo?ci dostawy towaru w wy?ej wymienionym czasie, Kupuj?cy zostanie o tym niezw?ocznie poinformowany przez Operatora sklepu internetowego sklep-wedkarski-gozdawa.pl . Maksymalny czas potwierdzenia dostawy wynosi 48 godzin nast?puj?cych po sobie dni roboczych.

 2. Dostawa towaru realizowana jest ubezpieczon? przesy?k? we wspó?pracy z firm? kuriersk? "DPD" Sklep internetowy sklep-wedkarski-gozdawa.pl zastrzega sobie mo?liwo?? zmiany firmy kurierskiej, tak?e po z?o?eniu zamówienia przez Kupuj?cego.

 3. W momencie przekazania towaru firmie kurierskiej Kupuj?cy jest powiadamiany o tym fakcie poprzez wys?anie informacji elektronicznej na konto email podane w zamówieniu. Kupuj?cy ma mo?liwo?? ?ledzenia stanu swojego zamówienia poprzez stron? internetow? "Konto" b?d?ce integraln? cz??ci? sklepu internetowego sklep-wedkarski-gozdawa.pl , oraz link w emailu potwierdzaj?cym zamówienie.

 4. Kupuj?cy mo?e równie? odebra? zamówiony towar osobi?cie w siedzibie Gozdawa Group Sp. z o.o. Sp.K. Ku?niczysko, ul. Ku?nicza 17, 55-100 Trzebnica.

 5. Koszt dostawy towaru w ca?o?ci pokrywa Kupuj?cy – dotyczy towarów o cenie poni?ej 250z? brutto. Kupuj?c produkt w cenie 250 z? brutto lub wy?szej przesy?ka kurierska jest gratis. Bezp?atna wysy?ka nie obejmuje akcji wyprzeda?owych lub produktów które maj? specjalne ceny. Opis takich promocji znajduje si? w dziale PROMOCJE. Wówczas regulamin okre?la warunki bezp?atnych wysy?ek.

 6. Koszt dostawy:
  Kurier DPD (do 20 kg) po wp?acie na konto – 19,80 z?
  Kurier DPD za pobraniem do wysoko?ci 5000 z? - 25,50 z?
  Kurier DPD (do 10 kg) wysy?ka na sobot?, niedziele i ?wi?ta po wp?acie na konto, z opcj? pobrania – 37z?
  Kurier DPD Europa ( do 10 kg) po wp?acie na konto – 20 EUR
  Kurier DPD Bia?oru?, Ukraina, Rosja ( do 10 kg) po wp?acie na konto – 25 EUR

 7. Poczta Polska po wp?acie na konto przesy?ki do 300 gram – 8,55z? 
  Kurier Poczta Polska za pobraniem do 1000 gram – 22,00z?. Maksymalny rozmiar przesy?ki 60x50x30 cm

 8. InPost Paczkomat, przedp?ata dla tej dostawy. Odbiór wybranym punkcie InPost Paczkomat. Cena 12,50 z? dla przesy?ek o maksymalnym wymiarze 64x38x41 cm

Wysy?ki realizujemy do krajów Uni Europejskiej jak i do Pa?stw o?ciennych jak Ukraina, Bia?oru?, Rosja.
8. Informacje o dostawie.

Dostawa realizowana jest za po?rednictwem:

- firmy kurierskiej DPD Polska – czas dostawy maksymalnie 48 godziny robocze;

- firmy kurierskiej Poczta Polska – czas dostawy maksymalnie 48 godziny robocze;

- Poczty Polskiej – czas dostawy maksymalnie 3 dni robocze.

Realizacja zamówienia w sklepie internetowym wynosi maksymalnie 2 dni robocze liczone od momentu z?o?enia zamówienia. Do tego czasu nale?y doda? czas przewo?nika, który jest podany powy?ej.


5. GWARANCJA I SERWIS

 1. Sprzedaj?cy o?wiadcza, ?e produkty sprzedawane w sklepie internetowym sklep-wedkarski-gozdawa.pl s? oryginalne, nowe i obj?te gwarancj? producenta lub importera.

 2. Czas trwania gwarancji jest uzale?niony od rodzaju produktu oraz producenta. Czas trwania gwarancji podany jest w opisie produktu.

 3. Karty gwarancyjne, które Kupuj?cy otrzymuje wraz z towarem standardowo s? podbijane firmow? piecz?tk? Gozdawa Group Sp. z o.o. Sp.K. Ku?niczysko, ul. Ku?nicza 17, 55-100 Trzebnica


6
. PRAWO ODST?PIENIA OD UMOWY

Maj? Pa?stwo prawo odst?pi? od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

 

Termin do odst?pienia od umowy wygasa po up?ywie 14 dni od dnia w którym weszli Pa?stwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna ni? przewo?nik i wskazana przez Pa?stwa wesz?a w posiadanie rzeczy.

Aby skorzysta? z prawa odst?pienia od umowy, musz? Pa?stwo poinformowa? nas Gozdawa Group Sp. z o.o. Sp.K., Ku?niczysko, ul. Ku?nicza 17, 55-100 Trzebnica,tel.:+48 71 312 72 37 , email: sklep@sklep-wedkarski-gozdawa.pl o swojej decyzji o odst?pieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego o?wiadczenia (na przyk?ad pismo wys?ane poczt?, lub poczt? elektroniczn?).

 

Mog? Pa?stwo skorzysta? z wzoru formularza odst?pienia od umowy, jednak nie jest to obowi?zkowe.

 

Aby zachowa? termin do odst?pienia od umowy, wystarczy, aby wys?ali Pa?stwo informacj? dotycz?c? wykonania przys?uguj?cego Pa?stwu prawa odst?pienia od umowy przed up?ywem terminu do odst?pienia od umowy.

 

 1. Online Dispute Resolution ODR

 

Konsument mo?e skorzysta? z pozas?dowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszcze?. Chc?c skorzysta? z mo?liwo?ci polubownego rozwi?zywania sporów dotycz?cych zakupów internetowych, Konsument mo?e z?o?y? swoj? skarg? np. za po?rednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dost?pnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

 

8. SKUTKI ODST?PIENIA OD UMOWY

 

a) W przypadku odst?pienia od niniejszej umowy zwracamy Pa?stwu wszystkie otrzymane od Pa?stwa p?atno?ci, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyj?tkiem dodatkowych kosztów wynikaj?cych z wybranego przez Pa?stwa sposobu dostarczenia innego ni? najta?szy zwyk?y sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezw?ocznie, a w ka?dym przypadku nie pó?niej ni? 14 dni od dnia, w którym zostali?my poinformowani o Pa?stwa decyzji o wykonaniu prawa odst?pienia od niniejszej umowy.
Zwrotu p?atno?ci dokonamy przy u?yciu takich samych sposobów p?atno?ci, jakie zosta?y przez Pa?stwa u?yte w pierwotnej transakcji, chyba ?e wyra?nie zgodzili?cie si? Pa?stwo na inne rozwi?zanie; w ka?dym przypadku nie ponios? Pa?stwo ?adnych op?at w zwi?zku z tym zwrotem.

 

b) Prosz? odes?a? nam rzecz na adres Gozdawa Group Sp. z o.o. Sp.K., Ku?niczysko, ul. Ku?nicza 17, 55-100 Trzebnica, tel.:+48 71 312 72 37, niezw?ocznie, a w ka?dym razie nie pó?niej ni? 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Pa?stwo o odst?pieniu od ni-niejszej umowy. Termin jest zachowany, je?eli ode?l? Pa?stwo rzecz przed up?ywem terminu 14 dni od otrzymania zamówionego towaru. Je?eli Pa?stwo zg?osicie zwrot telefonicznie, email lub formularz RMA, odebierzemy towar poprzez firm? kuriersk?, która odbierze towar w kolejnym dniu roboczym po zg?oszeniu nam zwrotu.

 

c) Prawo do odst?pienia od umowy przez konsumenta jest wy??czone w przypadku:

- umowy, w której cena zale?y od waha? na rynku finansowym,

nad którymi przedsi?biorca nie sprawuje kontroli, i które mog? wyst?pi? przed up?ywem

terminu do odst?pienia od umowy
- umowy, w której przedmiotem ?wiadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wypro-dukowana wed?ug specyfikacji konsumenta lub s?u??ca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

- umowy, w której przedmiotem ?wiadczenia jest rzecz ulegaj?ca szybkiemu zepsuciu lub maj?ca krótki termin przydatno?ci do u?ycia;

- umowy, w której przedmiotem ?wiadczenia jest rzecz dostarczana w zapiecz?towanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie mo?na zwróci? ze wzgl?du na ochron? zdrowia lub ze wzgl?dów higienicznych, je?eli opakowanie zosta?o otwarte po dostarczeniu;

- umowy, w której przedmiotem ?wiadczenia s? rzeczy, które po dostarczeniu, ze wzgl?du na swój charakter, zostaj? nieroz??cznie po??czone z innymi rzeczami;

- umowy, w której przedmiotem ?wiadczenia s? nagrania d?wi?kowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapiecz?towanym opakowaniu, je?eli opakowanie zosta?o otwarte po dostarczeniu;

- umowy o dostarczanie gazet, periodyków lub czasopism, z wyj?tkiem umowy o pre-numerat?;

 • umowy zawartej na aukcji publicznej;

 •  

d) Mo?emy wstrzyma? si? ze zwrotem p?atno?ci do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odes?ania, w zale?no?ci od tego, które zdarzenie nast?pi wcze?niej.

 

9. POLITYKA PRYWATNO?CI

a) Administrator danych osobowych
Administratorem Pa?stwa danych osobowych jest Gozdawa Group Sp. z o.o. Sp.K. z siedzib? w Ku?niczysku, ul. Ku?nicza 17, 55-100 Trzebnica
b
) Informacja o przetwarzaniu adres e-mail dla celów marketingowych
O ile Pa?stwo wyrazili?cie na to zgod? (zapis do newslettera), podany przez Pa?stwa adres e-mail

b?dzie wykorzystywany w celach marketingowych w?asnych produktów Sklep W?dkarski Gozdawa. Zgoda

mo?e by? cofni?ta w ka?dym czasie.

c) W jaki sposób mo?ecie Pa?stwo korzysta? z przys?uguj?cych praw?

Przys?uguje Pa?stwo prawo do ??dania informacji o tre?ci przechowywanych na Pa?stwa temat

danych, jak równie? prawo do ??dania zmiany, zablokowania lub usuni?cia danych, a tak?e prawo

do sprostowania b??dów, uzupe?nienia lub uaktualnienia Pa?stwa danych. Macie Pa?stwo równie?

mo?liwo?? wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pa?stwa danych osobowych w celach

marketingowych. Prosimy w tym celu o kontakt pod adresem:sklep@sklep-wedkarski-gozdawa.pl

 

d) Udostepnienie informacji

W celu realizacji umowy sklep internetowy mo?e udost?pnia? zebrane od Pa?stwa dane do

nast?puj?cych podmiotów firmy kurierskie, operatorów systemów p?atno?ci. W takich przypadkach ilo??

przekazywanych danych ograniczona jest do wymaganego minimum.


W przypadku, gdy chc? Pa?stwo cofn?? wyra?on? w tym zakresie zgod?, prosimy o przes?anie takiej informacji na adres sklep@sklep-wedkarski-gozdawa.pl

Ponadto, podane przez Pa?stwa informacje mog? zosta? udost?pnione w?a?ciwym organom

w?adzy publicznej, je?eli wymagaj? tego obowi?zuj?ce przepisy prawa.

Instytucj? kredytow?, przy pomocy której sklep internetowy przeprowadza ocen? kredytow?

stosuje procedur? scoringow? jest Santander Consumer Bank S.A.

 

10.Utrwalanie, zabezpieczanie i udost?pnianie tre?ci zawartych umów

 

Klienci mog? uzyska? dost?p do niniejszego Regulaminu w ka?dym czasie za po?rednictwem odsy?acza zamieszczonego na stronie g?ównej serwisu http://sklep-wedkarski-gozdawa.pl/regulamin-sklepu oraz pobra? go i sporz?dzi? jego wydruk.

Utrwalenie, zabezpieczenie, udost?pnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowie?


Umowy sprzeda?y Towarów nast?puje poprzez przes?anie Klientowi na podany adres e-mail oraz

poprzez do??czenie do przesy?ki zawieraj?cej Towar wydruku potwierdzenia, specyfikacji

Zamówienia oraz faktury VAT lub paragonu.

 

 

11.POSTANOWIENIA KO?COWE

 1. Ró?nice w wygl?dzie towarów sprzedawanych w sklepie internetowym sklep-wedkarski-gozdawa.pl wynikaj?ce z indywidualnych ustawie? sprz?tu komputerowego (kolor towaru, proporcje towaru, itp.) nie stanowi? podstawy do reklamacji zakupionego towaru.

 2. Wszystkie wymienione produkty i nazwy s? u?ywane wy??cznie w celach identyfikacyjnych i mog? by? zastrze?onymi znakami towarowymi odpowiednich w?a?cicieli.

 3. Z?o?enie zamówienia w sklepie internetowym sklep-wedkarski-gozdawa.pl jest równoznaczne ze zgod? na przechowywanie i przetwarzanie przez firm? Gozdawa Group Sp. z o.o. Sp.K. danych osobowych zawartych w zamówieniu, zgodnie z obowi?zuj?cymi przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych ( j.t. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 z pó?n. Zmianami ).

  Uaktualnienie 01.01.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formularza odst?pienia od umowy

(formularz ten nale?y wype?ni? i odes?a? tylko w przypadku ch?ci odst?pienia od umowy)

- Adresat: Gozdawa Group Sp. z o.o. Sp.K., Ku?niczysko, ul.Ku?nicza 17, 55-100 Trzebnica, Polska, sklep@sklep-wedkarski-gozdawa.pl, tel.:+48 71 312 72 37

- Ja/My(*) niniejszym informuj?/informujemy(*) o moim/naszym odst?pieniu od umowy sprzeda?y nast?puj?cych rzeczy(*) umowy dostawy nast?puj?cych rzeczy(*) umowy o dzie?o polegaj?cej na wykonaniu nast?puj?cych rzeczy(*)/o ?wiadczenie nast?puj?cej us?ugi(*)

- Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

…...........................................................................

- Imi? i nazwisko konsumenta(-ów)

…...........................................................................................................
- Adres konsumenta(-ów)

…............................................................................................................

- Podpis konsumenta(-ów) (tylko je?eli formularz jest przesy?any w wersji papierowej)

…...............................................................................

- Data

…...............................................................................

(*) Niepotrzebne skre?li?.

 

 

 

 

Uaktualnienie 01.11.2017

Our Brand

Our Brand